Informacje dla wierzyciela

 1. Podstawą egzekucji jest tytuł wykonawczy. Tytułem wykonawczym jest tytuł egzekucyjny zaopatrzony w klauzulę wykonalności nadaną przez sąd. Tytułem egzekucyjnym może być wydany przez sąd wyrok, postanowienie, nakaz zapłaty oraz zawarta przed sądem ugoda. Tytułem egzekucyjnym może być tez akt notarialny w którym dłużnik poddał się egzekucji a także wyrok sądu polubownego lub ugoda zawarta przed takim sądem albo przed mediatorem.
 2. Wszczynając egzekucję, wierzyciel winien złożyć komornikowi oryginał tytułu wykonawczego oraz wniosek o wszczęcie egzekucji.
 3. Wniosek egzekucyjny winien spełniać wymogi pisma procesowego; należy wskazać strony postępowania (wierzyciela i dłużnika) wraz z ich adresami i roszczenie, które ma być spełnione.
 4. Egzekucję można prowadzić za pomocą następujących sposobów wskazanych przez wierzyciela: z ruchomości, z wynagrodzenia za prace, z rachunków bankowych z wierzytelności i innych praw majątkowych, ze świadczeń emerytalno rentowych, z nieruchomości.
 5. W celu skutecznego i szybkiego przeprowadzenia egzekucji wierzyciel powinien wskazać we wniosku, w którym banku dłużnik ma rachunek bankowy, miejsce jego pracy, posiadane samochody lub inne ruchomości.
 6. Jeżeli wierzyciel nie zna składników majątku dłużnika, do których można skierować egzekucję – może zlecić komornikowi poszukiwanie za wynagrodzeniem majątku dłużnika.
 7. W przypadku wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości należy podać numer księgi wieczystej oraz miejsce jej położenia.
 8. Jeżeli dłużnik mieszka poza Myszkowem a wierzyciel domaga się przeprowadzenie czynności w miejscu jego zamieszkania - wierzyciel zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki na przejazd do miejsca zamieszkania dłużnika.
 9. Jeżeli wierzycielowi nie jest znane miejsce pracy dłużnika Komornik może wystąpić ze stosownym zapytaniem do ZUS lub U.S. W tym celu wierzyciel zostanie wezwany do uiszczenia zaliczki.
 10. W przypadku wszczęcia egzekucji z nieruchomości wierzyciel dodatkowo uiszcza zaliczkę na biegłego rzeczoznawcę powołanego do wyceny nieruchomości oraz zaliczkę na ogłoszenie prasowe.
 11. W razie skutecznej egzekucji wszelkie poniesione koszty są zwracane wierzycielowi z kwot wyegzekwowanych od dłużnika. Jeżeli wierzyciel jest zwolniony z kosztów sądowych wszystkie zaliczki na wydatki gotówkowe uiszcza za niego Sąd Rejonowy.
 12. Jeżeli egzekucja okaże się bezskuteczna tytuł wykonawczy jest zwracany wierzycielowi. Jest on ważny 6 lat i każde jego ponowne złożenie do komornika przerywa bieg przedawnienia.